Barion Pixel Általános szerződési feltételek - InformatikaiJog.hu - dr. Németh Ádám
Telefon
E-mail

Általános szerződési feltételek

Jelen szerződés tartalmazza a dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda által a Jutasa Kft. által biztosított Fogyasztóbarát rendszerben megvalósuló általános szerződési feltételek (ÁSZF) és adatkezelési tájékoztató készítési – mint okiratszerkesztési – tevékenységének szerződéses szabályait.

Előfizető (azaz Előfizető) jelen ÁSZF értelmezése során mindazon természetes és jogi személy, aki a dr. Németh Ádám Ügyvédi Irodának megbízást ad arra, hogy a webáruházához, vagy weboldalához tartozó ÁSZF-et és adatkezelési tájékoztatót a Fogyasztóbarát rendszeren keresztül elkészítse.

Megbízott a dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda

székhely:                     1051 Budapest, Podmaniczky uta 19. 1/7.

bejegyzés helye:         Budapesti Ügyvédi Kamara

nyilvántartási szám:   20300

adószám:                    18947915-2-42

képviseli:                    dr. Németh Ádám

A Fogyasztóbarát rendszert biztosító és üzemeltető (egyben tárhelyszolgáltató) Jutasa Kft. adatai:

Név: JUTASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 7625 Pécs, Juhász Gyula utca 1.

Cégjegyzékszám: 02-09-060472

Nyilvántartásba vevő szerv: Pécsi Törvényszék Cégbíróság

Adószám: 10606542-2-02

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank

Számlaszám: 10200012-24012407-00000000

E-mail cím:  info@jutasa.hu

I. A szolgáltatás tárgya

 1. Jelen ÁSZF alapján Megbízott vállalja, hogy:
 • az ügyvédekről szóló törvény előírásai szerint, legjobb szakmai tudása szerint elkészíti Előfizetőnek az általa megjelölt weboldalhoz kapcsolódó ÁSZF-et és adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban együtt: dokumentumok) a Fogyasztóbarát Tájékoztató Dokumentumkezelő eszközével,
 • a Jutasa Kft. általános szerződési feltételei szerint elérhetővé teszi a dokumentumokat számára a Fogyasztóbarát rendszeren keresztül az Előfizető által nem szerkeszthető formában (ide nem értve az admin felületen szerkeszthető tartalmakat),
 • a dokumentumokat frissíti a fogyasztóbarát rendszeren keresztül amennyiben a jogi szöveg tartalmát befolyásoló és meghatározó jogszabályok módosulnak.
 1. Előfizető tudomásul veszi, hogy a folyamatos jogi megfeleléshez neki a Fogyasztóbarát Tájékoztató szolgáltatásban el kell végeznie a megfelelő beállításokat, az előfizetés ideje alatt meg kell adni pontosan és valósan a Fogyasztóbarát Tájékoztató szolgáltatás által kért információkat.
 2. A megbízás nem terjed ki az Előfizető által készített jogi szövegek ellenőrzésére, vizsgálatára, a dokumentumok elkészítéséhez szükséges beállítások elvégzésére.

II. A Szerződés létrejötte

 1. Előfizető megrendelést a informatikaijog.hu oldalon keresztül, valamint a Jutasa Kft. fogyasztobarat.hu oldalán keresztül is adhat le.
 2. A megrendelést követően Megbízott ajánlatot küld Előfizetőnek email-ben a Fogyasztó Barát rendszeren keresztül.
 3. A szerződés akkor jön létre, amikor Előfizető az ajánlatot email-ben elfogadja, vagy az erre szolgáló „Elfogadom az ajánlatot” gomb megnyomásával ezt jelzi.
 4. Az ajánlat elfogadását követően Megbízott díjbekérőt küld a fizetendő egyszeri díjról email-ben Előfizető számára a Fogyasztó Barát rendszeren keresztül..
 5. Megbízott teljesítési kötelezettsége és teljesítési határideje, ami 5 munkanap, a díjbekérőben foglalt megbízási díj megfizetésével kezdődik. A megbízási díj megfizetését követő 2 napon belül Megbízott számlát állít ki Előfizető számára.

III. A Szerződés tárgya

 1. Előfizető külön díj fizetése nélkül jogosult az alábbi szolgáltatások igénybevételére a szerződés megkötését követő első évben és ezt követően a Fogyasztóbarát Tájékoztató szolgáltatás igénybevételének ideje alatt:
 2. Jogi tanácsadás igénybe vétele: Előfizetési évenként 3 db. jogi kérdést küldeni Megbízott felé, azzal a korlátozással, hogy a kérdés a Megbízott által készített jogi szövegek tartalmára vonatkozhat, vagy azzal kapcsolatban kell állnia. A kérdést Megbízottnak 5 munkanapon belül kell megválaszolnia elektronikus levélben.
 3. Jogi képviselet igénybe vétele: amennyiben olyan hatósági eljárás van folyamatban Előfizetővel kapcsolatban, ami a Megbízott által készített jogi dokumentumokat tartalmát is vizsgálja. Ebben az esetben Előfizető köteles a hatósági eljárásról való tudomásszerzést követően haladéktalanul jelezni az eljárás tényét Megbízott felé, Megbízott számára meghatalmazást adni, valamint tájékoztatni a hatósági eljárással kapcsolatban minden lényeges információról.
 4. A megbízás Előfizető igényei szerint kiterjeszthető további jogi szolgáltatások ellátására is egyedi megállapodás szerint.
 5. Megbízás teljesítésének feltételei:
 • Megbízott a feladatait a Fogyasztóbarát Tájékoztató szolgáltatáson keresztül teljesíti.
 • Az Előfizető köteles a Megbízottat minden olyan információval és tájékoztatással ellátni, amely Megbízott feladatainak teljesítéséhez szükséges.
 • Előfizető a jelen szerződés alapján készített és javasolt dokumentumok használatára a Fogyasztóbarát Tájékoztató szolgáltatáson keresztül jelen szerződés hatálya alatt jogosult.
 • Az Ajánlat elfogadása során Előfizető köteles elfogadni a Jutasa Kft. ÁSZF-ét.
 • Előfizető a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben felmenti Megbízottat az ügyvédi titoktartási kötelezettsége alól a Jutasa Kft. felé, amely azt jelenti, hogy:
  • a Jutasa Kft. (tekintve, hogy Megbízott a Jutasa Kft. szolgáltatásán keresztül teljesíti saját szolgáltatását) jogosult megismerni az az információt, hogy Előfizető és Megbízott között megbízási jogviszony jött létre, ennek keretében jogosult megismerni az Előfizető számlázási adatait,
  • jogosult átvenni Megbízottól az Előfizetőt és az Előfizető előfizetési fiókját az első előfizetési évet követően, ennek keretében hozzáférhet a teljes előfizetési fiókhoz, megismerheti az előfizetési fiókon keresztül lebonyolított levelezéseket, valamint az Előfizető webáruházaihoz kapcsolódó Megbízott által készített dokumentumokat, díjbekérőt és számlát.
 • Előfizető a Fogyasztó Barát tájékoztató rendszer alábbi elemeihez kap hozzáférést a szerződés teljesítésekor:
 • ÁSZF kezelése és megjelenítése a Fogyasztó Barát rendszeren keresztül,
 • Adatkezelési tájékoztató kezelése és megjelenítése Fogyasztó Barát rendszeren keresztül,
 • Gyakran ismételt kérdések kezelése és megjelenítése Fogyasztó Barát rendszeren keresztül,
 • Egyedi tartalmak megjelenítése Fogyasztó Barát rendszeren keresztül
 • Szállítási módok megjelenítése Fogyasztó Barát rendszeren keresztül
 • Fizetési módok megjelenítése Fogyasztó Barát rendszeren keresztül.

IV. Megbízási díj

 1. Megbízott a megbízás díjról díjbekérőt állít ki, amelyet Előfizető köteles 15 napon belül megfizetni.
 2. Előfizetőnek Megbízott számára 75 000 Ft+ ÁFA megbízási díjat (egyszeri díjat) kell fizetnie a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások nyújtásáért cserébe.
 3. Az egyszeri díj az egyszeri ügyvédi költséget és a Fogyasztóbarát rendszer használatának első éves díját tartalmazza. Az első előfizetési évet követően az Előfizető a dokumentumokat továbbra is használhatja, azonban ha azokat a Fogyasztóbarát rendszeren keresztül kívánja igénybe venni, akkor a Jutasa Kft. felé meg kel fizetnie a rendszer használatának díját.
 4. A megbízási díj magában foglalja a Megbízott szerződésszerű teljesítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költségét, ráfordítását. Amennyiben a feladat ellátása során előre nem látott új feladat elvégzése szükséges, vagy a meghatározott feladatok ellátása Megbízott előre nem kalkulált közreműködését igényli, Felek a meghatározott megbízási díjat egyeztetést követően módosítják.

V. Garanciavállalás

 1. Megbízott ügyvédi felelősségbiztosítással rendelkezik.
 2. Megbízott az általa készítettjogi szövegek tartalmáért felelősséget és bírság garanciát vállal, amennyiben az Előfizetőt a Fogyasztóbarát Tájékoztatóval megjelenített, és Megbízott által készített dokumentumtörzsszövegek jogellenessége miatt jogerős fogyasztóvédelmi- vagy adatvédelmi bírság éri, az Előfizető a bírság összegét jogosult Megbízottra hárítani a szerződés hatálya alatt.
 3. A garanciavállalás feltétele, hogy Előfizető az esetleges hatósági vizsgálatról Megbízottat haladéktalanul értesítse és az estleges eljárásban Megbízott lássa el a jogi képiviseletet.
 4. A garanciavállalás nem terjed ki az alábbi esetekre:
  • A bírság az Előfizető működésével függ össze.
  • A bírság nem kapcsolódik a Megbízott által készített jogi szövegek tartalmához.
  • A bírság azért keletkezett, mivel az Előfizető nem megfelelően használta a Fogyasztóbarát Tájékoztatót, nem adott meg minden adatot, vagy félrevezető információkat adott ott meg.
  • A Fogyasztóbarát Tájékoztató szolgáltatás igénybevételét követően indult hatósági eljárások.

VI. ÁSZF hatálya

 1. Az Előfizető a megbízási szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. A felmondást írásban kell közölni.
 2. Előfizetőnek tudomása van arról, hogy ebben az esetben a Dokumentumkezelő modul használatára nem jogosult, csak saját dokumentumok használatával.
 3. Felek rögzítik, hogy a megbízás során, ide nem értve a jogi képviseletet, nem keletkezik olyan dokumentum, amellyel Megbízottnak elszámolási kötelezettsége lenne a megbízás megszűnését követően.
 4. A Szerződés megszűnésekor a Megbízott köteles az Előfizetőnek a jogi képviselet ellátásával kapcsolatban mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált. Megbízott vállalja, hogy a Szerződés teljesítése során átvett iratokról és egyéb elektronikus és/vagy papíralapú adatokról másolatot nem készít.

VII. Adatvédelem

 1. Megbízott és Előfizető a megbízással során kapcsolattartási célból kezeli a másik fél kapcsolattartójának, munkavállalójának elérhetőségi adatait (név, beosztás, email cím, telefonszám). Az adatkezelés jogalapja mind a két fél ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a megbízás ellátása során megfelelő minőségű és hatékonyságú kapcsolattartást tudjanak megvalósítani.
 2. Megbízott tevékenysége során az ügyvédekről szóló törvény szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni, valamint a tevékenység ellátása során szükségszerűen a feladat ellátásához szükséges mértékű személyes adat kezelésére jogosult és köteles.
 3. Megbízott adatkezelési tájékoztatója a https://informatikaijog.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon érhető el.

VIII. Egyéb rendelkezések

 1. Minden szükséges vagy engedélyezett értesítés és kapcsolattartás a Felek között írásban (emailen) történik.
 2. Jelen Szerződés nem módosítható, változtatható és nem bővíthető mellékletekkel a Felek írásbeli megegyezése nélkül. Írásbeli megegyezésnek minősül a módosított ÁSZF elfogadása a Fogyasztóbarát Tájékoztató szolgáltatáson keresztül.
 3. Az Előfizető és Megbízott egymás között használt munkanyelve a magyar, a Megbízott rendelkezésére bocsátandó dokumentációk magyar nyelvűek, és az elkészítendő dokumentumokat a Megbízott magyar nyelven készíti el.
 4. A Megbízott feladatai elvégzésének helye Budapest.
 5. A jelen Szerződésben foglalt szolgáltatásokra és kapcsolódó adatkezelésekre kizárólag a magyar jog irányadó.
 1. Abban az esetben, ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válna, ez a Szerződés más részeinek érvényességét nem érinti.
 2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést értékarányosnak tekintik és annak tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés, illetve feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadásáról lemondanak.
 3. Jelen Szerződésben nem, vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv és az ügyvédekről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatályos: 2022.02.14.-től.